Plan for skarven

Med Narturstyrelsens nye forvaltningsplan bliver det muligt at dæmme op for den skade, som skarven forvolder


Vi har tidligere omtalt den Forvaltningsplan for skarv i Danmark, som Naturstyrelsen havde under udarbejdelse. Denne plan foreligger nu.

Baggrunden for planen er, at skarven i visse områder af landet udgør en trussel for sårbare fiskearter, som er omfattet af habitatsdirektivet, og som vi derfor skal passe særligt på. Det gælder fremfor alle snæblen.

Også for fiskerne er skarven et problem, fordi den forvolder skade på fiskernes garn og ruser.

Skarven er underlagt fuglebeskyttelsesdirektivet. Derfor kan der ikke åbnes for en generel jagttid på den som en løsning på problemet. I stedet anbefaler planen, at problemet løses lokalt og regionalt efter disse retningslinjer:

1. Afværgemidler, som eksempelvis overdækning af bundgarn, skal anvendes, hvor det er muligt.

2. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af skarv for at beskytte bestande af snæbel, laks, stalling, ørred og ål – ved vandløb og søer; – i fredningsbælter for vandrefisk samt – på rastepladser ved udvalgte vandløb og søer.

3. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af skarv for at beskytte fiskeri med bundgarn og ruser.

4. Naturstyrelsen kan give tilladelser til regulering af skarv i udpegede områder på fiskeriterritoriet for at beskytte opvækstområder for fisk.

Planen anviser endvidere, at tilladelser (efter vildtskadebekendtgørelsen) som udgangspunkt ikke gives i skarvernes ynglesæson. Ved afvigelser skal risikoen for at regulere ynglende fugle afvejes i forhold til behovet for at beskytte udtrækkende smolt af ørred eller laks.

5. Naturstyrelsen kan i udpegede områder (jf. planens bilag 2 og 3) give tilladelse til regulering af ynglekolonier med henblik på at undgå, at nye kolonier etablerer sig, at begrænse antallet af reder i en eksisterende koloni eller at fjerne eksisterende kolonier”.

Med disse tiltag forventes det, at færre skarver fremtidigt vil opholde sig i områder, hvor den regulering gennemføres, som planen åbner mulighed for. Dette vil være til gavn for de fiskere, som har fået deres fangstredskaber ødelagt af skarverne og det vi forhåbentlig forøge bestanden af vigtige fiskearter.

Forvaltningsplanen skal gælde for en femårig periode. Skarvarbejdsgruppen følger dog udviklingen nøje og vurderer løbende om der er brug for nye tiltag.

Det bliver spændende at følge med i, hvad der sker. Vi håber naturligvis på det bedste.

 

Du kan finde planen her: http://svana.dk/media/204708/forvaltningsplan-for-skarv_25-aug.pdf

 

 

 Kategorier: Fisk, Fiskegrej, Aktuelt, Naturvidenskab
Sidemenu